Program 2015

Last ned PDF av vårt Program 2015 her.

Kragerø kommune skal være en åpen og ærlig kommune:

 • Nei til kommunesammenslåing, ja til lokal selvbestemmelsesrett og demokrati.
 • Kommunestrukturen skal avgjøres gjennom folkeavstemming.
 • Alle ansatte i kommunen må få ytre seg fritt. Innbyggernes deltagelse må sikres gjennom åpne og involverende politiske prosesser.
 • Medlemskap i losjer og hemmelige selskap er uforenelig med politiske verv.
 • Kragerø kommune må søke medlemskap i Transparency International.

Naturvern og nærmiljø:

 • God naturforvaltning er også utvikling! Nei til store naturinngrep i skjærgården.
 • Oppretthold boplikten og skjerp inn praksisen rundt denne. Helårsbosetting i skjærgården må prioriteres.
 • Sentrums særpreg skal bevares: viderefør småhusskalaen.
 • Naturvernutvalg må opprettes.
 • Sats på primærnæring. Støtt alternative og grønne arbeidsplasser.
 • Styrk allmennretten til sjøs og til lands, og vern om strandsonen.
 • Tomgangsforbudet i sentrum må håndheves, og planer om bilfritt sentrum gjennomføres.
 • Solceller på kommunale bygg, og større elbil satsning i kommunen.
 • Utnyttelse av varme fra industri og rensean legg til oppvarming. Lokal strømforsyning må bygges ut; sol og vann.
 • Kommunen må ha et dekkende og rimelig lokalt transporttilbud med buss og ferje.

Likestilling og like muligheter for alle:

 • Ingen forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion eller seksuell legning.
 • Heltidsstillinger for alle som ønsker det.
 • Kommunen skal være en foregangskommune med hensyn til universell utforming.
 • Antirasistisk arbeid må vektlegges i barnehage, skole, fritids – og arbeidsliv.
 • Kvinner og menn skal ha lik lønn for likt arbeid.
 • Kommunen må i større grad tilrettelegge for sosial boligbygging og nyetablerere.

Utdanningskommunen Kragerø:

 • Kragerøskolene skal være godkjente med hensyn til arealer og miljø.
 • Gjennomgå skolestrukturen på nytt; alle barn skal ha god plass til lek og læring.
 • Flere høyskoletilbud på Kragerø Læringssenter.
 • Etterutdanning for kommunalt ansatte må satses på.
 • Større lærertetthet, forutsigbarhet og mer ressurser til skolene.
 • Kommunalt FAU for barnehage og skole må få uttalerett i relevant hovedutvalg.

Integrering:

 • Kragerø må hvert år ta imot det antall flyktninger forespurt av statlige myndigheter.
 • Kommunen må ta inn flere flykninger i arbeids- praksis og avtale med private aktører om det samme.
 • Innvandrere må sikres politisk innflytelse gjen- nom et innvandrerråd, og en integreringsplan for hele kommunen.
 • Andelen av integreringstilskuddet som tilføres enhet for kompetanse og integrering må økes.
 • Kragerø kommune skal ikke innføre tiggeforbud.

Barn og ungdom:

 • Ungdomsrådet må skoleres ytterligere som på virkningsorgan.
 • Ungdom må selv styre sine fritidsaktiviteter gjen- nom deltagende budsjettering av ungdomspotten.
 • Området rundt Kalstadtjenna må rustes opp til aktivitets – og nærmiljøområde.
 • Flere og mer innholdsrike lekeplasser må til rettelegges i plansammenheng.

Omsorg for eldre og syke:

 • Antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger må økes.
 • Flere hender i pleie og omsorg.
 • Økt dagtilbud for demente, og flere avlastningsplasser.
 • Døgnkontinuerlig legevakt i Kragerø året rundt må opprettholdes.

Offentlige midler skal brukes til folks beste:

 • Ingen privatisering av offentlig sektor!
 • Kommunestyret skal være en lyttende og støttende arbeidsgiver; dagens arbeidsmiljølov må følges uavhengig av endringer fra den sittende regjeringen.
 • Faglig kvalitet og høy etisk standard foran lønnsomhetsprinsippet i kommunale tjenester.
 • Ingen kommunal støtte til institusjoner uten tariffavtale.
 • Faste stillinger, forutsigbar arbeidstid og involvering av ansatte i alle endringer.
 • Søke midler til pilotprosjekt 6-timersdag .
 • Brannvakta skal ha kasernert mannskap.

Næringsliv og kultur:

 • Kragerø trenger et aktivt og lokalt etablererkontor.
 • Midler til lokal næringsutvikling fremfor å drive økonomisk støtte til Vekst i Grenland.
 • Det skal arbeides aktivt for etablering av private og offentlige arbeidsplasser og lærlingeplasser i kommunen.
 • Sjønære industritomter må prioriteres i planverk og i praksis.
 • Kragerø sentrum skal være sentrum for detaljhandel.
 • Destinasjonsutvikling og turistinformasjon må profesjonaliseres og prioriteres.
 • Kystkulturen må opprettholdes gjennom næringsutvikling i skjærgården. Kulturaktiviteter i offentlig eide lokaler, eksisterende bygg kan gjenbrukes.